Năm Canh Tý sẽ đem bất ổn 40% toàn cầu, theo dự đoán cuả hãng Verisk Maplecroft.