Nỗi đau của tổng thống và mặt trái của chính quyền