Nhập cảnh vào Mỹ, nhất định không được mang 4 thứ để tránh kẻo mang vạ vào thân.