Những việc Hà Nội cần làm khi tàu Hải Dương Địa Chất 8 quay lại! Diễm Thi, RFA