Nhường máy trợ thở cho bệnh nhân trẻ hơn, một linh mục Ý vừa mới qua đời