Những Điều Kiện Pháp Lý Để Được Hưởng Quy Chế Tại Ngoại Hầu Tra