Những hình ảnh minh chứng con người đang “tiễn” Trái Đất đến ngày tận thế