NHỮNG CON SỐ BỆNH NHÂN VIRUS VŨ HÁN VẪN CHƯA DỪNG LẠI…