Nhân Ngày TẠ Ơn mỗi người cần có một chữ Tâm sống giữa đời.