Nhiều người Việt sẽ bị hủy bỏ quốc tịch tại Hoa Kỳ và bị trục xuất về nước