Nhiều người Việt cảm kích bài diễn văn của tân Tổng thống Ukraine