Nhờ dung hoà vào phút chót: G20 kết thúc với tuyên bố chung