NGÀY CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ ARLINGTON