Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi Trung Cộng chấm dứt ngược đãi Pháp Luân Công.