Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tuyên Bố: JOE BIDEN, Kẻ Bất Nhân Phi Đạo Đức, Không Xứng Đáng Lãnh Đạo Đất Nước Hoa Kỳ