Người Việt kể chuyện đi nghe TT Trump vận động tranh cử