Người Trung Cộng cấp tiền xây phim trường “bí ẩn” không phép tại Lạng Sơn