Người Thái Lan và giáo dân Việt đón Đức Giáo Hoàng Francis