Người lớn sẽ nhận hỗ trợ 1.000 đô la và trẻ em sẽ nhận được 500 đô la