NGHỊ QUYẾT ĐIỀU TRA DỊCH VŨ HÁN ĐÃ ĐƯỢC 194 QUỐC GIA THAM GIA