Ứng viên Dân chủ tranh luận, TT Trump nói 'tẻ nhạt'