“Đừng sợ” thông điệp gửi đến xã hội dân sự Việt Nam