ÔNG GIUSE NGUYỄN ĐỨC GIỎI RA ĐI TRONG SỰ TIẾC THƯƠNG CỦA MỌI NGƯỜI