Đụng độ biên giới khiến Ấn Độ càng ngả theo các đối thủ của Trung Cộng