Nước nào cũng có cưỡng chế, tại sao ở ta lại là vấn đề?