Ấn Độ vẫn hợp tác với VN, bất chấp hành động gây hấn của TC