Án lệnh buộc phá thai của tòa án Anh Quốc bị đảo ngược.