Một thành viên của nhóm dân sự độc lập bị cấm xuất cảnh