Mười luật sư kiến nghị cho luật sư của Hồ Duy Hải dự phiên Giám đốc thẩm