Mỹ và Anh ra khuyến cáo về virus Corona ở Việt Nam