Mỹ: ‘Trung Cộng làm ngơ đề nghị lập cơ chế đối thoại về Biển Đông’