Đàm phán thương mại Mỹ-Trung hy vọng có một thỏa thuận chừng mực