Đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang trở nên phức tạp?