Mỹ: Bốn con số giải thích tại sao Donald Trump không bị truất phế