Mỹ bám trụ Biển Đông? Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận ngư nghiệp và chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài.