LẤY ĐÀI LOAN LÀM PHÉP THỬ, TẬP CẬN BÌNH THẤT BẠI Ê CHỀ