Ly dị sau 6 năm chung sống, chồng thợ nail bắn vợ cưới từ Việt Nam