Lệnh điên: Howard County cấm rước lễ trong kế hoạch tái tục các thánh lễ