Lần đầu tiên, Pháp sẽ có một nữ Đại sứ cạnh Tòa Thánh.