"Làm nhục" Mỹ bằng tập kích tên lửa: Iran lấy gì chống đỡ "vũ khí đẹp và thông minh" của ô