Liên Hiệp Châu Âu tăng cường tự vệ trước Trung Cộng háu ăn