Lời Vĩnh Biệt Muộn Màng Dành Cho Người Bạn Nhảy Dù.