Lời sau cùng của vị linh mục được thụ phong trên giường bệnh, 25 ngày trong chức tư tế đáng kính