Lãnh đạo ghi gì trong sổ tang của ông Trần Đai Quang?