LỄ TRUY ĐIỆU 81 CHIẾN SĨ NHẢY DÙ TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT – MỸ THÀNH PHỐ ARLINGTON, TEXAS