LÁ THƯ MUỘN MÀNG CỦA TỔNG THỐNG DONALD TRUMP HỒI ÂM BÀ PHAN THỊ MỚI QUA ĐỜI ĐÚNG 24 NGÀY…