Lũ nhấn chìm miền nam Trung Cộng, chuyên gia lo vỡ đập Tam Hiệp