LỄ GIỖ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM TẠI GIÁO XỨ THÁNH GIUSE GRAND PRAIRIE TEXAS.