Không nhắc tên Trung Cộng trong báo cáo là khuyết điểm nhỏ