“KHÔNG AI TRONG CHÚNG TA MUỐN NGHE SỰ THẬT VÀ KHÔNG AI TRONG CHÚNG TA MUỐN BIẾT SỰ THẬT VỀ MÌNH”